^Na górę
Get Adobe Flash player

Strona główna

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

wniosek o przyjęcie do przedszkola 

Lp.

 

Termin

Zakres zadań

 

 

13.03.2017 – 24.03.2017

 

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – przyjmowanie wniosków w przedszkolu.

Deklaracje dostępne u wychowawców grup.

Niedotrzymanie terminów jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

 

 

27.03.2017 – 14.04.2017

 

 

 

Podpisywanie umów przez rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

Niedotrzymanie terminów jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

 

27.03.2017 – 14.04.2017

 

 

 

 

Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Wnioski dostępne będą w przedszkolu oraz na naszej stronie internetowej.

 

 

18.04.2017-21.04.2017

Weryfikacja wniosków przez przedszkole.

 

 

24.04.2017

Ogłoszenie wyników rekrutacji .

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci dostępna będzie w przedszkolu.

 

 

 

25.04.2017-10.05.2017

 

Podpisywanie umów przez rodziców dzieci nowoprzyjętych.

Niedotrzymanie terminów jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

Rekrutacja uzupełniająca

 

 

1.

 

11.05.2017

 

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wolnych miejscach

 

2.

 

12.05.2017-19.05.2017

 

Rekrutacja uzupełniająca – przyjmowanie wniosków w przedszkolu.

Wnioski dostępne będą w przedszkolu oraz na naszej stronie internetowej.

3.

 

22.05.2017-25.05.2017

 

Rekrutacja uzupełniająca – weryfikacja wniosków przez przedszkole.

 

4.

 

26.05.2017

 

Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie wyników rekrutacji.

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci dostępna będzie w przedszkolu.

 

5.

 

29.05.2017-02.06.2017

 

Rekrutacja uzupełniająca – podpisywanie umów dla dzieci nowoprzyjętych

Niedotrzymanie terminów jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

Kryteria naboru i wymagane dokumenty :

 • Wielodzietność rodziny kandydata

Niezbędna dokumentacja dołączona do wniosku

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (art.20t pkt.1,2)

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenie winno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 • Niepełnosprawność kandydata

Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku :

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2011 r Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu . Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność

z oryginałem przez rodzica kandydata

 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku:

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2011 r Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu . Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność

z oryginałem przez rodzica kandydata

 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2011 r Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu . Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność

z oryginałem przez rodzica kandydata

 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku:

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2011 r Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu . Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność

z oryginałem przez rodzica kandydata

 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku:

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem-

Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu . Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność

z oryginałem przez rodzica kandydata

 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku:

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887)

Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu . Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność

z oryginałem przez rodzica kandydata

 • Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują w systemie dzienny

Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku

 • Zaświadczenie z uczelni potwierdzające odbywanie studiów dziennych

 • Zaświadczenie potwierdzające rodzaj zatrudnienia (umowa o dzieło/umowa zlecenie/umowa o pracę/na czas określony do dnia…/ czas nieokreślony), miejsce zatrudnienia, jego wymiar i czas pracy rodziców)

 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – aktualne tzn. nie starsze niż sprzed trzech miesięcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 • dokumenty potwierdzające działalność rolniczą

 • Dzieci mające rodzeństwo w przedszkolu

 • Deklarowany pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.

W przypadku uzyskania równej ilości punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.